Verslag Ondernemers overleg d.d. 20-03-2009
Locatie: Berk NV, Scheveningseweg

Voorzitter: Filip Mens
Notulen: Mariska van den Berg

Aanwezigen:

Ronald Jansen, DSO projectleider Scheveningen Kuststrook
Martijn van Dam , DSO economie
Anke Verberne, KvK
Filip Mens, BSH
Martin van den Berg , VvS
Paul Kapel, VNO-NCW Kring Den Haag
Aadje van IJzerloo, vereniging 3,4,5 sterren hotels
Wendy Tjemmes, Marketing Den Haag
Michel de Graaf, BERK NV
Geert Scholtens, Stadsgewest Haaglanden
Joop Kroon, Comité Toekomst Scheveningen bad
Hendrik Wassenaar, Fortis Circus Theater
Hans Knoester, SCSd, KHW
Myrna van den Oever, BKS, Comité Toekomst van Scheveningen-bad
Joop Kroon, Comité Toekomst van Scheveningen-bad
Paul van Delft, -VNO-NCW Kring Den Haag
Ronald Klomp, De Pier
Roel L.C. van Cromvoirt, MKB
Domiano d’Alba, La galaria, Kuhrhausplein
Jessica ‘t Hart, estrada-restaurants, Kuhrhausplein
Heino Walbroek, VvS
Jeanette van Uffelen, MKB
Mariska van den Berg, OSS, SCSd

Afwezig met kennisgeving:
Wilbert Stolte
Herman van der Dussen
Ruud Mannaart

Opening door Filip Mens
Filip heet alle aanwezigen hartelijk welkom bij dit eerste Gezamenlijke Ondernemersorganisaties overleg. ( in het verdere document zal de afkorting GO gebruikt worden). En hartelijk welkom aan Ronald Jansen en Martijn van Dam voor hun komst. Een dankwoord wordt gegeven aan Michel de Graaf van Berk NV welke voor een geweldig ontvangst op deze locatie heeft gezorgd.

Korte uitleg door Filip (MKB, BSH) waarom hij en Mariska (OSS, SCSd) het initiatief hebben genomen voor dit gezamenlijke ondernemersoverleg.
- Veel van de samenspraken voor Scheveningen worden gedomineerd door bewoners en bewonersorganisaties. Natuurlijk zijn wij blij met hun inbreng, maar veel onderwerpen betreffen economie en/of verwachtingen aan/van ondernemers, onder andere investeringen.
- Momenteel lopen er zoveel projecten in Scheveningen, dat niemand meer precies weet wat er allemaal gaande is. Daarom hebben we u en  de gemeente Den Haag in de persoon van Ronald Jansen, uitgenodigd om ons allemaal een beknopte up-date te geven van alle lopende en toekomstige projecten.

Voor dit eerste GO hebben wij gediept uit onze relaties binnen Scheveningen. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat als wij onbedoeld een partij zijn vergeten uit te nodigen. Wij verzoeken de aanwezigen om de spreed sheet, welke zal worden meegestuurd met de notulen, na te kijken en aan te vullen, zodat we een zo compleet mogelijke groep vertegenwoordigers kunnen uitnodigen voor een volgend GO.

Voorstelrondje

Na de opening volgt er een voorstel rondje.

Presentatie:
Filip geeft het woord aan Ronald Jansen.
Ronald dankt de initiatief nemers voor dit overleg en spreekt de nadrukkelijke wens uit, dat dit GO zal leiden tot een permanente gesprekspartner vanuit de ondernemers voor de gemeente Den Haag.

Ronald heeft een presentatie in gemaakt , aan de hand waarvan de verschillende projecten worden doorlopen. Ten grondslag aan veel van de plannen ligt de structuur visie Scheveningen-kust, die door de raad in 2006 is vastgelegd. Deze Structuur visie gaat uit van Wereldstad aan zee
http://www.denhaag.nl/Docs/dso/structuurvisie/Scheveningen.pdf

Project: kustversterking/morales
De provincie heeft opdracht gegeven om de drie zwakke plekken in onze kustversterking te verbeteren. De gemeente Den Haag heeft met noodzaak ook een kwaliteitsslag in werking gesteld voor de Boulevard vanaf de Scheveningseslag tot aan het noordelijk haven hoofd. Deze kwaliteitsslag is samengevat in het Plan Morales:
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2007/RIS150156A.PDF

- grote verontwaardiging bestaat er onder alle aanwezige organisaties om het totaal onbegrijpelijke besluit tot 1-richtingsverkeer op de boulevard. Hierdoor ontstaat er een enorm groot verkeersprobleem in heel Scheveningen, welke geheel niet nodig is!
* Dit besluit is nu genomen  en de dienst DSO moet dat uiteraard respecteren. Uit dit besluit wordt nu een definitief ontwerp gemaakt.
- GO vraagt, hoe dit onderwerp weer op de agenda geplaatst kan worden van de raad en B&W. Indien zij dit besluitniet willen terug draaien en 2 richting verkeer toestaan op de boulevard, dan willen wij dat het wegprofiel wordt aangepast, zodat er zonder meer kosten in de (naar onze verwachting zeer nabije) toekomst, de boulevard alsnog 2 richtverkeer kan worden. Door het weg profiel nu aan te passen, voorkomen we veel verkeersinfarcten en veel economische teruggaan.
* Ondernemers, liefst gebundeld kunnen een lobby starten bij B&W en de Raad om het onderwerp nogmaals te behandelen
- Bezorgdheid wordt geuit, dat er nog steeds geen parkeerplaatsen zijn ter vervanging. Hoe gaat dat worden opgelost?
* op korte termijn op het Norfolk terrein, eventueel met pendelbussen en een groot aantal parkeerplaatsen op de Zeesluisweg.
* Het Norfolk terrein wordt ook gebruikt voor opslag van de Bouwmaterialen, die nodig zijn voor Morales. in de toekomst moet een ondergrondseparkeergarage in de Badhuiskade de parkeerdruk opvangen ook wordt er nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een parkeergarage in de Prins WIllemstraat

Project: Masterplan Scheveningen-kust 2020
De afgelopen periode is zijn er erg veel bijeenkomsten geweest i.v.m. de samenspraak voor de SCSH 2020 plannen. Dit betreft een zeer groot gebied met mogelijk vele soms zeer ingrijpende projecten. De plannen zijn nog niet definitief! De voornaamste doelstelling is het bevorderen van het toeristische verblijfsklimaat. O.a. door het bouwen van theaters, hotels, uitbreiding van de beach sporten, uitbreiding van hotelkamers. Een uitleg volgt over de ideeën voor BAD HAVEN en DORP.
Alles over de masterplannen is terug te vinden op
www.wereldstad aan zee.

- De hotels uiten hun bezorgdheid over de hoeveelheid extra te komen hotelkamers, zeker omdat er na de Roomservice nota uit 2000 er al vele kamers zijn bij gebouwd. Moeten er daar bovenop nog eens zoveel honderden kamers komen? En meer kamer creëert niet een grotere vraag! Het gevolg is een kannibalisme onder de bestaande en nieuwe hotels!
* Er zijn meerdere vragende marktpartijen die graag in Scheveningen kamers willen  bouwen.  De toename van kamers is een geleidelijk proces van minimaal 10 jaar. In die tien jaar zal de vraag ook toenemen, zeker met de gewenste voorzieningen in Jazz, theater, enz.

Project: bestemmingsplan Scheveningen-dorp
Het bestemmingsplan loopt bijna af en dus moet er een nieuwe komen

- betrek lokale ondernemers en bewoners bij de planvorming voor het bestemmingsplan en svp actief benaderen van deze partijen vanuit de Gemeente. Alle adres gegevens zijn bekend.

Project: Norfolk terrein
Voor het Norfolk terrein zijn er nu plannen in voorbereiding met veel huizen, voldoende parkeerplaatsen, en ondergrondse tram verbindingen.
http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=59679

- komen er twee bruggen in de haven? 1 over de Pijp en 1 over de havenhoofden? En Wat zijn dat dan voor bruggen?
* de ontwikkelingsplannen voor het Norfolk terrein zijn nog niet in de definitieve ontwerpfase . Er kan nog van alles aan veranderen. Wel moet er rekening gehouden met de mogelijke komst voor een cruisehaven. De brug over de havenhoofden, is bestemd voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) en moet zo hoog worden dat de scheepvaart er geen hinder van ondervindt.
De brug bij de pijp is ook voor langzaam verkeer.

Project Cruiseterminal
Er is ondertussen een voorkeursvariant gekozen, welke momenteel volledig wordt uitgewerkt.  Te denken valt daarbij aan o.a. milieu aspecten, bereikbaarheid,  diepte van de vaar geul, wind en stromingen onderzoek en nog heel veel andere punten.  Pas na de verkiezingen in 2010 zal er een beslissing genomen worden door de raad.

Project: Verkeerscirculatieplannen
Helaas is er nog weinig tijd over om de verkeersplannen grondig door te nemen. Met name verkeer is het verbindende element tussen de verschillende delen in Scheveningen. Ronald legt de beide variaties uit.

Vragenronde
Filip dankt Ronald en Martijn hartelijk voor hun aanwezigheid en de uitleg.
i.v.m. de tijd zullen overige vragen worden genotuleerd en op gestuurd worden naar Ronald voor beantwoording.

Joop Kroon:
Joop heeft eigenlijk weinig gehoord over de ontwikkelingen en plannen voor Scheveningen-bad. Hij wil graag meer weten over de totale ontwikkelingen voor Bad.

Myrna van den Oever:
Miste ook een diepgaandere informatie over de plannen voor Bad. Zij wil met name meer duidelijkheid in de begrenzingen van de verschillende projecten.

Wendy Tjemmes:
Heeft geen aanvullende vragen

Ronald Klomp:
-Duidelijkheid brengen in de bewoording van Scheveningen bad en boulevard, hoever strekt de boulevard en het verschil tussen de Promenade?  Zo wordt het zwarte pad zelden genoemd. En is het zeer onduidelijk verwoord, wat er onder “de boulevard” valt. In het ene document is dat vanaf het zwarte pad tot aan de Scheveningseslag, dan weer vanaf de Scheveningseslag tot aan het noordelijk haven hoofd, maar in andere documenten weer vanaf het zwarte pad tot aan het noordelijk haven hoofd.

Paul Kapel:
Er moet meer samenhang gebracht worden in de projecten voor dorp haven en bad. Te veel gescheiden beslissingen worden er genomen, terwijl er wel een economische samenhang is. De diverse partijen moeten beter geïnformeerd worden over projecten in elkaars gebieden.

 Paul van Delft:
Wil graag meer inzage in de documenten en onderzoeken die er hebben plaatsgevonden waarop de beslissingen voor de SCH2020 economische projecten, verwachtingen  zijn genomen.

Hans Knoester:
Spreekt de ongerustheid uit die onder de dorp ondernemers leeft. Er zijn veel plannen, waarbij dorp altijd de verkeersknoop krijgt te verwerken. Hoe daarmee omgegaan wordt bepaald voor een groot deel de economische toekomst van dorp. Hans geloofd niet in het gebruik van transferia. En geeft aan dat er een groot parkeergebrek in dorp is.

Martin van den Berg:
- We ontvangen geen info meer over de parkeergarage circustheater. Wat is de stand van zaken?
- onbekende, niet aangegeven transferia zullen nooit werken
- Zijn er scenario’s gemaakt voor Morales, als blijkt dat de financiën toch niet rond komen? Zodat er toch een mooi afgewerkt eindproduct kan worden afgeleverd?

Roel van Cromvoirt:
geen verdere vragen

Anke Verberne:
Sluit zich aan bij de vragen van de beide paul’s. Geen verdere vragen

Jessica ‘t Hart:
Graag meer duidelijkheid  over de plannen voor Scheveningen-bad en met name voor het Gevers Deynootplein

Damiano D’alba:
Meer samenhangen brengen in de plannen en werkzaamheden voor/in dorp haven bad, met name meer samenhang m.b.t. verkeer en parkeren. Dit is het grote overkoepelende probleem

Heino Walbroek:
- Wil meer duidelijkheid krijgen over de plannen en status voor het zwarte pad.
- Kan er op initiatief van de gemeente, een Schevenings ondernemersloket komen. Een aanspreek punt voor scheveningen i.v.m. met alle kuststrook ontwikkelingen met o.a. inzage tot de onderzoeken die tot de diverse plannen heeft geleidt. Hotels, verkeer, marktonderzoek. Momenteel is er nergens makkelijk aan alle informatie te komen

Aadje van IJzerloo:
Merkt op dat een definitief ontwerp is pas definitief is als het project gebouwd is. Waarom wordt er nu niet mee genomen om toch de mogelijkheid vrij te houden plannen aan te passen naar 2 richtingsverkeer, daar alle partijen het er over eens zijn dat 1 richting niet goed is
- inzage in de documenten, waaruit de gemeente concludeert dat er behoefte is aan de extra hotelkamers

Hendrik Wassenaar:
- Waar is alle relevante en de achtergrond informatie te vinden? De websites zijn ongelofelijk lastig te vinden en te  gebruiken?
- waar kunnen we de tijdschema’s inzien voor al deze projecten? Er moet 1 punt komen waar al deze informatie makkelijk beschikbaar is!
- De goede duggesties uit de samenspraak, hoe komt die bij de ondernemers terecht?
- Gevraagd wordt hoe er gecommuniceerd wordt met de ondernemers tijdens de uitvoering van Morales, zodat wij onze maatregelen kunnen nemen, om een zo klein mogelijke inpact te hebben van deze werkzaamheden

Geert Scholtens:
Geen verdere vragen

Filip Mens:
Sluit zich aan bij de al gestelde vragen

Mariska van den Berg:
Verzoekt aan de aanwezigen om een gezamenlijk standpunt in te nemen met betrekking tot de maximale parkeerduur in de Kuststrook. Een maximale parkeerduur van 1 uur leidt onherroepelijk tot faillisementen. Ook voor de haven is er sprake van invoering voor betaald parkeren. Ook deze bedrijven zullen met 1 uur maximale parkeerduur, grote problemen hebben.

Michel de Graaf:
geen verdere vragen

Jeannette van Uffelen
geen verdere vragen

Ronald Jansen: De meeste informatie staat op de volgende websites:
Www.wereldstadaanzee.nl  en www.denhaag.nl/scheveningen

Alle vragen over Scheveningen kust Masterplan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Economische vragen bij Ronald de Jong, bedrijven accountmananger Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sluiting
Tijdens de discussie is er meerdere malen positief gereageerd op dit GO initiatief.  Waarvoor onze hartelijke dank.

Een vervolg afspraak wordt gemaakt op dezelfde wijze als deze. Mariska / Filip zullen een aantal beschikbare data en tijden in een lijst zetten. De datum en tijd waarop de meeste mensen kunnen, zal dan definitief worden doorgegeven aan de genodigden

Filip dankt nogmaals Ronald en Martijn voor hun uitleg en Michel voor de ruimte.